Referendum o rodine

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska rozhodnutím z 27.11.2014 vyhlásil celoštátne referendum, ktoré sa uskutoční 7.2.2015 v čase od 07.00 - 22.00 hod.

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku s trvalým pobytom, ale aj bez trvalého pobytu na území SR a nemá zákonom uvádzané prekážky vo výkone hlasovacieho práva. Oprávnený občan s trvalým pobytom preukáže svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Občan bez trvalého pobytu na území SR predloží platný cestovný doklad a môže hlasovať v ktoromkoľvek okrsku.

Ak v deň konania referenda nebude občan môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu, najneskôr do 5. februára 2015. Na základe hlasovacieho preukazu môže byť občan zapísaný do zoznamu oprávnených občanov v ktoromkoľvek inom okrsku na konanie referenda.

O vydanie hlasovacieho preukazu môže oprávnený občan požiadať: osobne, prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom, písomne alebo elektronicky (e-mailom).

Občania, ktorým zdravotný stav nedovoľuje dostaviť sa do miestnosti na hlasovanie môžu požiadať príslušnú okrskovú komisiu o hlasovanie do prenosnej schránky. S touto žiadosťou sa môžete obrátiť vopred na obecný úrad, alebo v deň konania referenda priamo na okrskovú komisiu.

Na to, aby výsledky referenda boli platné, je potrebná viac ako 50% účasť oprávnených občanov.

Svoj súhlas alebo nesúhlas s položenou otázkou vyznačia občania znakom X pri odpovedi Áno alebo Nie.

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Bližšie informácie nájdete na http://www.alianciazarodinu.sk/

Leták referendum
Leták referendum strana 2
Slovak